Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 047

ประเมินสินเชื่อ

สินเชื่ออุ่นใจ

ไร้กังวลกับการเตรียมเอกสารก่อนการกู้ยื่นสินเชื่อ เราได้รวมข้อมูลและรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการประเมินสินเชื่อมาให้คุณแล้วในที่เดียว เพียงเตรียมเอกสารตามรายการด้านล่าง ก็พร้อมยื่นเอกสาร ประเมินความสามารถในการกู้ขอสินเชื่อของลูกค้าให้ธนาคารได้ทันที

ภาพการเงิน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 041
Icon รีวิว สีดำ พื้นหลังสีเบจ แสดงถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น เพื่อใช้ประกอบ website ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 005

สินเชื่ออุ่นใจ

การเตรียมเอกสาร

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 003

การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร*

1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและหลัง (ในแผ่นเดียว)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชนคู่ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารอาจมีรายละเอียดต่างกันของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณครบถ้วน (สำเนาเอกสารต้องให้เเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 002

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)

1. หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 60 วัน)

2. หนังสือรับรองสวัสดิการของบริษัท

3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

4. Statement ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมรับรองจากธนาคาร

5. สำเนาใบ 50 ทวิ (เสียภาษีเงินได้) หรือ ใบเสียภาษี/ หรือ ใบคัดประกันสังคม

6. สัญญาจ้างงาน (ถ้ามี)

7. สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด เช่น ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือ ใบแจ้งหนี้งวดรถยนต์ เป็นต้น

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 001

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว(เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ/ ค้าขาย/รับเหมา)

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับเต็มออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมและวัตถุประสงค์ ออกไม่เกิน 3 เดือน

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีระยะการประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี

3. ใบทะเบียนการค้าที่มีระยะการประกอบการค้ามาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี

4. ใบทะเบียนผู้ถือหุ้น (หนังสือบริคณห์สนธิ ๗)

5. สมุดเงินฝากกิจการ แสดงผลบัญชีเดินย้อนหลัง 1 ปี

6. บันทึกรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน

7. บิลรายการซื้อ-ขาย ย้อนหลัง 6 เดือน และใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

8. รูปถ่ายกิจการที่เป็นปัจจุบัน

9. ใบแสดงเงินได้ภาษีนิติบุคคล (ภงด.50 หรือ ภงด.51) หรือบุคคลธรรมดา (ภงด.90 หรือ ภงด.91)

10. ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง 1 ปี

11. บัญชีงบดุลและผลกำไรขาดทุนของกิจการ ย้อนหลัง 1-2 ปี

12. เอกสารสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือสัญญารับเหมา หรือสัญญาว่าจ้าง

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

อักษรภาษาอังกฤษตัว E สีน้ำเงิน พื้นหลังสีขาว เพื่อใช้ประกอบ website ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 018
Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 004

ประเมินสินเชื่อ

การประเมินสินเชื่อเบื้องต้น

นอกจากนี้ J&N ยังมีทีมช่วยประเมินสินเชื่อเบื้องต้น* ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแอดไลน์มาที่ @jandnestate ทีมงานเราจะช่วยให้ข้อมูลคุณได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การประเมินสินเชื่อเบื้องต้นโดยทีมประเมิณสินเชื่อของ J & N เป็นเพียงการประเมินค่าเริ่มต้นโดยคาดคะเนจากความเป็นไปได้จากทางทีมของ J & N Estate เท่านั้น ทาง J & N Estate ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารแต่อย่างใด