Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 043

ร่วมงานกับเรา

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 014

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมที่ จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากคุณเป็นคนคนนั้น เราต้องการคุณ มาเป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา เพื่อเติบโตและสร้างความสำเร็จไป ด้วยกัน เมื่อคุณได้เข้ามาทำงานกับเราแล้วคุณจะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ เราให้โอกาสทีมของเราเสมอในการเสนอความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไปพร้อมกับเรา เพราะเรา ต้องการสร้างความแข็งแรงและความมั่นให้กับบุคลากรของเรา เพราะเราเชื่อว่าบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความสำคัญที่จะขับ เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนหากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่ง Resume ของคุณมาได้ที่ Email: hello@jandnestate.com

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 013

ภูมิพัฒน์ เจียมวิจิตรกุล

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Executive Director and Chief Executive Officer

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 012

พรรณวดี เทิดสุขบดี

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Executive Director and Chief Financial Officer

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 003

ศศิพร จินตรัตนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Chief Financial Officer

ธนะสาร ลิ้มวิไล

ฝ่ายธุรการหน้างาน
Site Administration Supervisor

สุวิมล วิมลสุข

ฝ่ายคลังสินค้าหน้างาน และออฟฟิศ
Site and Office Storage Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 005

ณัฏฐณิชา สวนแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 004

ปุณณดา ปทุมถาวรสกุล

ฝ่ายบัญชี
Accounting Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 008

อธิยุต ชื่นยะปลอก

หัวหน้าฝ่ายเซอร์เวย์
Survey Inspector Manager

ธนาพร หมาดทิ้ง

ฝ่ายธุรการหน้างาน
Site Administration Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 007

กาญจนา ขำประฐม

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและฝ่ายควบคุมเอกสาร
Company Secretary & Company Officer

ภูมินทร์ แก้วมณี

ฝ่ายคอนเทนต์ ครีเอเตอร์
Content Creator Supervisor

สุกานดา สีหมากเปี่ยม

ฝ่ายจัดซื้อ
Purchasing Supervisor

อัมรินทร์ อู่ทอง

ฝ่ายการตลาดออนไลน์
Online Marketing Supervisor

จิราวรรณ ศรีเทพ

ฝ่ายขาย
Sales Supervisor

สมพงษ์ ชมภูบุตร

ฝ่ายการตลาดออฟไลน์
Offline Marketing Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 006

มนัสพร โพธิ์ทอง

ฝ่ายตรวจคุณภาพงาน
Site Inspector Supervisor

วิภาดา แพงทุย

ฝ่ายจัดซื้อ
Purchasing Supervisor

ศรันยู ป้อมเพชร

ฝ่ายการตลาดออฟไลน์
Offline Marketing Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 011

ศศิพร จินตรัตนวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

Personal Assistant

จุฑารัตน์ คำศรีวิรักษณ์

ฝ่ายขาย

Sale Supervisor

นายอธิยุต ชื่นยะปลอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเซอร์เวย์ เพื่อประกอบ website ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 008

มาลินี กะลูแป

ฝ่ายบุคคล

Human Resource Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 005

ณัฏฐณิชา สวนแก้ว

ฝ่ายการตลาด

Marketing Supervisor

นางสาวสิริกาญจน์ กรัมพระนัน พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 002

สิริกาญจน์ กรัมพระนัน

ฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 004
พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 008

อธิยุต ชื่นยะปลอก

ฝ่ายตรวจงานเซอร์เวย์
Survey Inspector Supervisor

ปุณณดา ปทุมถาวรสกุล

ฝ่ายบัญชี

Accounting Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 007

กาญจนา ขำประฐม

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและฝ่ายควบคุมเอกสาร

Company Secretary & Company Officer

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 006

มนัสพร โพธิ์ทอง

ฝ่ายตรวจคุณภาพงาน

Site Inspector Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 008

อธิยุต ชื่นยะปลอก

ฝ่ายตรวจงานเซอร์เวย์

Survey Inspector Supervisor

พนักงาน ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 001

ธีรกานต์ ภู่แพร

ฝ่ายตรวจคุณภาพงาน

Site Inspector Supervisor

จุฑาภรณ์ รัตนจันทร์

ฝ่ายธุรการงานก่อสร้าง

Administrative Construction

ซก เฮน ดู

ฝ่ายทำความสะอาด

Hoursekeeper