รู้จักกับเรา
J&N Estate
ภาพมาตรฐานการก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 038

เราเชื่อว่า “บ้าน” คือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัว และยังเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จที่หลายคนฝันถึง การมีพื้นที่ปลอดภัยและตอบ สนองทุกความต้องการสำหรับสมาชิกในบ้านเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอ เป้าหมายหลักของเราคือความสุขของลูกบ้านที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานและคุณภาพของที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของ J & N

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 042

Vision ของเรา

วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ J&N Estate ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่เน้นให้บุคลากรทุกคนทำงานตามแบบมาตรฐานสากล ร่วมกันพัฒนาองค์กรและความสามารถไป พร้อมกับการรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

ภาพมาตรฐานการก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 044
ภาพวัสดุก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 045
ภาพมาตรฐานการก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 018
ภาพมาตรฐานการก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 036

Mission ของเรา

ดำเนินธุรกิจในทุกด้านด้วยหลักบรรษัทภิบาลภายใต้พื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม

มาตรฐานสากล

บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยการยกระดับองค์กรอย่างต่อ

เนื่องและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมืออาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มุ่งเน้นความสำคัญและสร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 039
Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 004

Core Value ของเรา

1. Prioritized 

มีการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญสำหรับทุกๆเรื่องอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด

2. Sincerity 

ปฏิบัติกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานราวกับว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

3. Collaboration and Teamwork 

มีความเชื่อว่าผลงานของทุกคนมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยคำนึง ถึงผลลัพธ์ของงานตนเองที่มีผลกระทบกับคนอื่น เพื่อให้กระทบกับงานของคนอื่นน้อยที่สุด ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลให้งาน ประสบความสำเร็จและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. Competent 

ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมุ่งที่ความสำเร็จหรือผลลัพธ์เป็นสำคัญ

5. Exceptional 

เน้นการตั้งเป้าหมายให้สูงกว่ามาตรฐานอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จแต่ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว

6. Sophistication 

สร้างสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้มีความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ จากประสบการณ์ความรู้รอบด้าน และวิธีคิดที่โดดเด่นไม่ เหมือนใคร

7. Innovation 

มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

8. Open Minded 

พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ความคิดใหม่ๆ โดยมองข้ามหลากหลายของวัฒนธรรมและความแตกต่าง ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า อย่างเท่า เทียม และหมั่นสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยวิธีแบบใหม่อยู่เสมอ

ภาพ Perspective บ้านรื่นรมย์ เพื่อใช้ประกอบ website ของโครงการภิรมย์ เมืองปทุม (Phirom Mueang Pathum) จาก บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 026
Icon รีวิว สีดำ พื้นหลังสีเบจ แสดงถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น เพื่อใช้ประกอบ website ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 005

Corporate Culture

วัฒนธรรมของ J&N Estate คือการบริหารองค์กรให้เป็นตามแบบมาตรฐาน สากลโดย เน้นการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม กันและการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ การสร้างความมีส่วนร่วมให้ กับพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริม การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างและพร้อมรับความรู้รูปแบบใหม่ และเทคโน โลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับ องค์กรเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยที่ก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาองค์กร อย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพมาตรฐานการก่อสร้าง ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 037

Code of Conduct

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมในการทำงานโดยยึดหลักนโยบายการกำกับการดูแลกิจการ เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอย่างมั่นคง

Slogans At Work

1. Succeed on purpose

ทำงานต้องทำให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ทำแค่ให้เสร็จ (การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพเพื่อสามารถส่งต่องานให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

2. Professional mindset with empathy

อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว แต่ทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ (วิถีการทำงานที่มีความสมดุลระหว่าง การทำงานแบบมืออาชีพและการอยู่ร่วมกัน)

Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 040
Icon Brand Corporate Identity ของ บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 041

5 Years Strategy

1. Product Development 

การพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบของสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นสำหรับรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

2. Target Group Expanding 

บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าโดยการพัฒนารูปแบบบ้านให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

3. Area Expanding 

กระจายพื้นที่ของโครงการในทำเลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต และมุ่งพัฒนาเพื่อนำความเจริญเข้าสู่พื้นที่

4.Betterment System 

พัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ติดยึดกับตัวบุคคล